header banner
Default

Op het Racing-veld haalt jong KV uit


Voetbal

22 oktober 2023 - 18:51

De Mechelse ploegen doen het goed in de tweede amateursreeks van het voetbal. Racing startte aan het seizoen als kandidaat kampioen en maakt die verwachtingen voorlopig waar. Het staat op een mooie tweede plaats in het klassement, vlak voor stadsgenoot Jong KV. Vanmiddag moesten beide teams tegen elkaar het veld op in het Oscar van Kesbeeckstadion. Het werd een leuke pot voetbal met KV als winnaar.

Sources


Article information

Author: Jessica Velasquez

Last Updated: 1704175922

Views: 1707

Rating: 4.7 / 5 (64 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jessica Velasquez

Birthday: 2019-06-06

Address: 83659 Rebecca Alley, North Jeff, MT 99039

Phone: +4493958664599276

Job: Surveyor

Hobby: Telescope Building, Cooking, Ice Skating, Fishing, Chocolate Making, Yoga, Cocktail Mixing

Introduction: My name is Jessica Velasquez, I am a forthright, capable, vivid, treasured, valuable, bold, receptive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.